Tietoa RetkiRent-palvelusta

Käyttöehdot

RetkiRent-palvelun käyttöehdot


1. Palvelun kuvaus 


1.1. Retkirent.fi (jäljempänä "RETKIRENT" tai ”Palvelu”) on Raylab Oy:n ylläpitämä vertaisvuokrauspalvelu, yhteisötori ja verkkopalvelu, jonka toiminnan tarkoituksena on mahdollistaa retkeilyyn liittyvien kulutushyödykkeiden välittäminen käyttäjien välillä. Retkeilyyn liittyvillä kulutushyödykkeillä tarkoitetaan retkeily- ja ulkoiluvarusteiden, kulkuvälineiden ja asuntojen vuokrausta ja myyntiä, sekä elämys- ja retkeilypalveluiden myyntiä. 

1.2. RETKIRENT:issä voidaan tarjota myös muiden kuin Raylab Oy:n tuotteita ja palveluja. Näiden ulkopuolisten tuotteiden ja palveluiden tarjoajista käytetään näissä käyttöehdoissa nimitystä kolmas osapuoli (jäljempänä "kolmas").

 

1.3. Käyttämällä tätä Palvelua käyttäjä hyväksyy sen kulloinkin voimassa olevat käyttöehdot itseään sitoviksi. Mikäli käyttäjä ei halua sitoutua näihin käyttöehtoihin, tulee hänen lopettaa Palvelun käyttö välittömästi.
 

1.4 Kaikki RetkiRentin kautta tapahtuvat vuokra- ja myyntitapahtumat on suoritettava käyttäen RetkiRentin varaus- ja maksujärjestelmää. Vuokranantajilta ja myyjiltä peritään 15% palvelumaksu tai vähintään 2 euroa tapahtuman määrästä. Tämä maksu tukee palvelun ylläpitoa. Ohjaaminen ulkopuolisiin maksujärjestelmiin tai verkkosivuille ilman RetkiRentin lupaa on kielletty. Luvan saamiseksi ota yhteyttä: hello@retkirent.fi.

2. Materiaalin käyttöoikeudet ja immateriaalioikeudet 2.1. Palvelun ja kaiken sitä kautta saatavilla olevan materiaalin tekijänoikeudet kuuluvat RETKIRENT:ille tai mahdollisille kolmansille osapuolille kuitenkin siten, että käyttäjillä itsellään on tekijänoikeus sellaiseen tekstiin, kuvaan tai muuhun sisältöön, jonka he itse tuottavat Palveluun. Käyttäjät sallivat RETKIRENT:in ja Palvelun toisten käyttäjien käyttää tuottamaansa sisältöä Palvelun luonteen mukaisesti ja sallivat Palvelun ylläpitäjän arkistoida heidän tuottamaansa tietoa ja tehdä siihen Palvelun kannalta tarpeellisia muutoksia. Käyttäjät eivät siirrä muita oikeuksia Palvelulle, ellei erikseen kirjallisesti toisin sovita.

2.2. Selvyyden vuoksi todetaan, että käyttäjät saavat lisätä palveluun vain sellaisia kuvia, tekstiä tai muuta sisältöä, johon heillä on itsellään täydet ja yksinomaiset tekijänoikeudet. RETKIRENT ei koskaan vastaa käyttäjän palveluun lisäämästä sisällöstä tai sen lainmukaisuudesta, vaan vastuu tällaisesta sisällöstä on aina sisällön Palveluun lisänneellä käyttäjällä.

2.3. RETKIRENT:illä on aina oikeus poistaa Palvelusta ja palvelimiltaan mikä tahansa käyttäjä, teksti, kuvaus, kuva, video, animaatio, tuote tai mikä tahansa muu sisältö, joka ei ole näiden käyttöehtojen, hyvien tapojen tai Suomen lain mukaista. Palvelun ylläpitäjä voi vapaasti käyttää käyttäjän nimimerkkiä, tekstiä, kuvausta, kuvaa, videota, animaatiota, tuotetta tai mitä tahansa muuta sisältöä Palvelun tai Raylab Oy:n liiketoiminnan markkinoinnissa ja mainonnassa. 

2.4. Tämän Palvelun tai sitä kautta saatavilla olevan materiaalin osittainenkin kopiointi, käyttäminen, jäljentäminen, lainaaminen, muunlainen edelleenvälittäminen sekä muu kaupallinen hyödyntäminen missä muodossa tahansa ilman Palvelun kirjallista suostumusta on kielletty. Tekijänoikeuden loukkaus voi johtaa rangaistusseuraamukseen sekä vahingonkorvausvastuuseen Palvelua tai jotain kolmatta kohtaan.

 

2.5. Palvelun materiaalia voi kuitenkin vapaasti linkittää muille www-sivuille, kunhan linkitys ei ole kunnianvastaista tai arvotonta. Lainattaessa Palvelun materiaalia, tulee aina ilmoittaa lähteeksi RETKIRENT tai RETKIRENT.fi sekä linkittää lainattavalle sivulle. 

3. RETKIRENTin oikeudet, vastuut ja vastuunrajoitukset 3.1. RETKIRENT ei ole sopimusosapuolena Palvelun kautta markkinoitujen, palveluiden, tuotteiden tai muiden hyödykkeiden osto-, myynti- tai vuokraustoiminnassa tai -tapahtumassa, eikä se koskaan vastaa mainitun toiminnan tai tapahtuman yhteydessä tai niiden seurauksena mahdollisesti aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista, virheellisyyksistä tai menetyksistä Palvelun käyttäjälle, mainitun toiminnan tai tapahtuman osapuolille tai kolmansille. RETKIRENT ei myöskään koskaan vastaa siitä, että yllämainitun toiminnan tai tapahtuman yhteydessä markkinoitu, vuokrattu tai luovutettu palvelu, tuote tai muu hyödyke ei vastaa kunnoltaan, laadultaan, määrältään tai käyttöön soveltuvuudeltaan sitä, mitä sen olisi pitänyt olla siitä annetun kuvauksen, tietojen, lupausten tai sopimusten perusteella.

3.2. Käyttäjän tulee aina itse arvioida Palvelussa tekemiensä toimien ja suorittamiensa oikeustoimien järkevyys ja turvallisuus sekä Palvelun muiden käyttäjien luotettavuus. Palvelussa myytävänä, vuokrattavana tai muutoin välitettävänä olevien palveluiden, tuotteiden tai muiden hyödykkeiden tarjoaja, ostaja, myyjä, vuokraaja ja välittäjä vastaavat siitä, että heillä on laillinen oikeus ostaa, myydä, vuokrata, välittää tai muuten luovuttaa palveluita, tuotteita tai muita hyödykkeitä toisiltaan. Välittäjällä ei koskaan tarkoiteta RETKIRENTiä.

3.3. RETKIRENT ei takaa Palvelussa julkaistujen tekstien, kuvien, linkkien, animaatioiden tai muiden sisältöjen toimivuutta tai oikeellisuutta. Ne voivat sisältää teknisiä, sisällöllisiä tai muita virheitä tai virheellisyyksiä. 3.4. RETKIRENT ei vastaa Palvelussa tai Palvelun käyttämiseksi tarvittavien ohjelmien toimivuudesta tai niissä esiintyvien virheiden tai häiriöiden vuoksi käyttäjälle aiheutuneista välittömistä tai välillisistä vahingoista.

 

3.5. RETKIRENT ei koskaan vastaa teknisten vikojen, huollon tai asennustöiden aiheuttamista katkoksista, viruksista, tietoliikennehäiriöistä tai niistä mahdollisesti aiheutuvista tiedon tai sisällön muuttumisista, katoamisista tai muista vahingoista. 3.6. RETKIRENT ei vastaa tietokantojen sisällössä mahdollisesti esiintyvistä puutteellisuuksista tai virheellisyyksistä, eikä niiden käytöstä käyttäjälle tai kolmannelle aiheutuvista välittömistä tai välillisistä vahingoista, virheellisyyksistä tai muista menetyksistä.
 

3.7. RETKIRENT ei koskaan vastaa Palvelun kautta tapahtuvasta kolmansien mainonnasta, markkinoinnista, niiden antamien tietojen oikeellisuudesta, eikä myöskään kolmansien mainostamista, markkinoimista tai tarjoamista palveluista, tuotteista tai muista hyödykkeistä.

 

3.8. RETKIRENTillä on oikeus haluamallaan tavalla muuttaa Palvelua, jäljentää, muokata, levittää ja poistaa Palvelussa esitettäviä tietoja ja muuta sisältöä.

3.9. Selvyyden vuoksi todetaan, että RETKIRENTillä ja sen ylläpidolla on oikeus milloin tahansa poistaa käyttäjä Palvelusta ja lopettaa hänen käyttöoikeutensa Palvelussa mistä tahansa syystä, ilman korvausvelvollisuutta.

3.10. RETKIRENTillä on oikeus milloin tahansa muuttaa näitä käyttöehtoja.

 

3.11. RETKIRENT ei vastaa vahingosta, joka aiheutuu ylivoimaisesta esteestä tai vastaavasta syystä aiheutuvasta RETKIRENTin toiminnan kohtuuttomasta vaikeutumisesta.

4. Käyttäjän oikeudet ja vastuut

 

4.1. Käyttäjä sitoutuu noudattamaan Suomen lakeja ja asetuksia sekä hyvää tapaa käyttäessään Palvelua ja sen kautta välitettävää tietoa ja materiaalia sekä ostaessaan, myydessään, vuokratessaan, välittäessään tai muutoin luovuttaessaan palvelua, tuotetta tai muuta hyödykettä Palvelussa.
 

4.2. Käyttäjä vastaa siitä, että se ei välitä tai muutoin lainvastaisesti käytä tekijänoikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman asianmukaisen oikeudenhaltijan lupaa. Käyttäjä on yksin vastuussa mainitun velvoitteen rikkomisen seuraamuksista.

 

4.3. Käyttäjä yksin vastaa kaikista Palvelun käytöstä ja sen kautta välitettävien palvelujen, tuotteiden ja muiden hyödykkeiden ostamisesta, myymisestä, vuokraamisesta tai välittämisestä aiheutuneista kustannuksista ja muista seuraamuksista. 

5. Palvelun ja sen vertaisvuokrauspalvelun ja yhteisötorin käyttöä koskevat säännöt 


5.1. Palvelun, vertaisvuokrauspalvelun ja yhteisötorin palveluissa ja niiden käytössä noudatetaan Suomen lakeja ja asetuksia, eikä niissä saa:  • Esittää yksityishenkilöiden henkilö- tai yhteystietoja ilman asianomaisen suostumusta.

  • Esittää asiattomia tai loukkaavia kommentteja toisesta käyttäjästä, tietystä ihmisestä tai rajatusta ihmisryhmästä.
  • Esittää laitonta tai loukkaavaa materiaalia.

  • Kehottaa ketään rikokseen tai väkivaltaan.
  • Kirjoittaa rasistisia kirjoituksia.

  • Kirjoittaa tai kuvata pornografiaa.
  • Käyttää luvatta kolmannen tekijänoikeuksin suojattua materiaalia.

  • Linkittää tiedostoihin tai sivuihin, jotka sisältävät väkivaltaa, rasismia, pornografiaa tai laitonta materiaalia.
  • Massapostittaa viestejä.5.2. RETKIRENT ei ota mitään vastuuta Palveluun lisätyistä teksteistä tai muista sisällöistä tai niiden seuraamuksista. Palveluita käytetään käyttäjän omalla vastuulla. 

5.3. Palveluun ladatut tai muuten lisätyt tiedot ja muu sisältö julkaistaan aina Palvelussa, ja ne ovat siten aina sellaisenaan kaikkien saatavilla. Älä koskaan mainitse henkilötietoja, arkaluonteisia tai salassapidettäviä tietoja tai mitään muuta, jota et halua julkaista kaikkien saataville.

5.4. Palvelussa toimivat käyttäjät ovat itsenäisiä ja omiin nimiin ja lukuun toimivia ostajia, myyjiä, vuokraajia tai välittäjiä eivätkä he ole RETKIRENTin edustajia tai työntekijöitä.

5.5. Palvelu pidättää itsellään täyden oikeuden epäasiallisten tai laittomien kirjoitusten tai minkä tahansa sisällön poistamiseen palvelusta. Häiriköinnistä saattaa seurata käyttäjän jäljittäminen IP-osoitteen perusteella sekä tarvittaessa poliisitutkinta. 

6. Muut ehdot 


6.1. Käyttäjänä voit lukea ja kopioida Palvelun tietoa omaan, ei-kaupalliseen käyttöösi, mutta et koskaan saa julkaista, myydä, vuokrata, lisensoida tai muutoin hyödyntää Palvelun tietoa taloudellisesti ilman erikseen Palvelun kanssa tehtävää kirjallista sopimusta. 

6.2. Palvelu ei takaa siinä esiintyvien tekstien, kuvien, videoiden tai muun sisällön juridista tai muuta oikeellisuutta, eikä niiden ajantasaisuutta. 

6.3. Palveluun voivat rekisteröityä yli 18-vuotiaat oikeustoimikelpoiset henkilöt, joilla on henkilökohtainen pankki- tai luottokortti. RETKIRENTillä on oikeus pitää rekistereitä, jotka liittyvät Palvelun käyttöön. RETKIRENTillä ja on oikeus käyttää ja luovuttaa rekistereissä olevia tietoja sen oman liiketoiminnan kannalta perusteltuihin tarkoituksiin. 

6.4. Käyttäjällä on oikeus kieltää omien rekisteröityjen tietojensa käyttämisen Palvelun, RETKIRENTin tai sen tytäryhtiöiden harjoittamassa suoramainonnassa, ja muussa suoramarkkinoinnissa sekä markkina- ja mielipidetutkimuksissa. 

6.5. Näihin käyttöehtoihin ja Palvelun käytöstä tai toiminnasta aiheutuviin riitaisuuksiin sovelletaan Suomen lakia ja kaikki mahdolliset erimielisyydet ratkaistaan ensisijaisesti osapuolten välisin neuvotteluin ja viimekädessä Helsingin käräjäoikeudessa.

6.6. Palvelu pidättää itselleen täydet oikeudet muuttaa näitä käyttöehtoja milloin tahansa.